Thomas W. Newton (#20285707)

White, male

Petition #20285707, filed in Arkansas (1857)

Economic profile